Hướng dẫn kết nối Tool Traffic và Lazy SSH .

Traffic Click Botz là một tool chuyên dùng cho các loại traffic như click link SEO, click adf.ly…

1/ Tải Xampp và setup Xampp

Tải xampp tại đây(Bản mới nhất PHP 5.5.xx): https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.5.24/xampp-win32-5.5.24-0-VC11-installer.exe

2/ Sửa các file config.

+ Sửa my.ini:
Thêm: skip-grant-tables
+ Sửa httpd-xampp.conf:
tìm:

LocationMatch “^/(?i:(?:xampp|security|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-status|server-info))”>

#Require local

ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var

</LocationMatch>

Xóa hết cái phần đó và Save lại, rồi Start để bật Apache.

Bật apache lên các bạn qua trình duyệt của máy các bạn và vào link http://IP_VPS , nếu dc thì đã thành công.

3/ Import MYSQL Database:

Download Database mình đã tổng hợp ở đây: S-database.zip

Tải về xong các bạn giải nén vào C:\xampp\mysql\bin(Theo thư mục của mình cài là vậy) và chạy run.cmd

4/ Tạo file cuối cùng:

Giờ các bạn vào xampp\htdocs và tạo folder “My Software“, vào tiếp folder vừa tạo tạo thêm file “Traffic Click Botz.xml” với nội dung:

<TrafficClickBotz>
<Enable>True</Enable>
<Version>1.31</Version> <LinkUpdate>IP CỦA VPS</LinkUpdate>
<Price>5</Price>
</TrafficClickBotz>

Save lại.

5/ Đổi file host và test tool, bây giờ các bạn có thể sử dụng 2 dòng IP của chính VPS mình mà k ké bọn resell.

IP_VPS marten.arvixe.com
IP_VPS botz42.com

File tạo account nhanh(Giải nén vào xampp\htdocs): Code tạo account

Chúc các bạn thành công .